Regulamin świadczenia usług sklepu decoremka.pl

 • 1

Decoremka.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Magdalena Kądziołka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DECOREMKA Magdalena Kądziołka z siedzibą w Wierzbnie, Osiedle 14/6, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie decoremka.pl

 • 2

Decoremka.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać wyroby rękodzielnicze.

Czas realizacji zamówienia to maksymalnie do 14 dni roboczych, jednak przeważnie trwa ok tygodnia.

 • 3
 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem decoremka.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 • 4
 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (https://decoremka.pl/moje-konto) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu, wybór sztuk i kliknięcie znaku „dodaj do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w umówionym miejscu we Wrocławiu lub w innych miejscowościach, ustalonych w telefonicznej rozmowie po opłaceniu zamówienia.
 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź potwierdzający przyjęcie zamówienia.

 

 • 5
 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Decoremka.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
 3. Reklamacje i zwroty nie będą rozpatrywane w przypadku zamówień towarów „spersonalizowanych” a więc indywidualnych, np. zawierające określone wg wskazań klienta imiona, nazwiska, daty, własne treści życzeń itp. za wyjątkiem sytuacji, w których produkt jest niezgodny z zamówieniem klienta.
 4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej zapłaconej cenie towaru, jeśli zachowane zostaną powyższe warunki. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 • 6
 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Koszty przesyłki z reklamowanym towarem ponosi Klient. Koszty odesłania przedmiotu wymienionego ponosi Decoremka.pl
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Decoremka.pl  zareklamowany towar odsyła na koszt klienta.
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie kopii paragonu zakupu dołączonego do przesyłki oraz prawidłowe wypełnienie formularza reklamacyjnego, który zostanie klientowi przesłany drogą elektroniczną po zgłoszeniu chęci reklamacji.
 5. Reklamacja jest uwzględniania zawsze w przypadku stwierdzenia ukrytych wad zakupionego przedmiotu, tzn. niewidocznych w momencie zakupu. Za wszelkie uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania odpowiada kupujący.
 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Kienta powodujące błędne wyświetlenia informacji o towarach np. kolorów, nie będą podstawą do reklamacji.
 7. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Decoremka.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Decoremka.pl.

 

 • 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Właściciel Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego decoremka.pl DECOREMKA Magdalena Kądziołka, ul. Osiedle 14/6, 55-216 Wierzbno, biuro@decoremka.pl,  który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 5. Właściciel Sklepu zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby przekazane mu informacje były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Właściciel Sklepu zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 7. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciela Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.
 8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.
 9. Wraz z usunięciem Konta Klienta Właściciel Sklepu usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.