Regulamin konkursu fb

wpis w: Decoremka | 0

Regulamin konkursu organizowanego na facebooku

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu, jest DECOREMKA Magdalena Kądziołka, Osiedle 14/6 55-216 Wierzbno (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/decoremka (zwanej dalej “Fanpage”)

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. skomentowanie wybranego zdjęcia w poście konkursowym z użyciem hasztaga #detalsięliczy i uzasadnienie wyboru zdjęcia,

c. zaakceptowanie postanowień regulaminu

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na Facebooku

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu

7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

 

§ 3. NAGRODA

1. Powołana Komisja dokona oceny zgłoszeń biorąc pod uwagę:

a) zgodność z regulaminem, kreatywność, czas dodania komentarza
2. Nagrodami w Konkursie są trzy wykonywane ręcznie exploding boxy, z personalizacją treści według wskazań zwycięzcy.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. Uczestnicy, którym przysługuje nagroda, wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska w poście z wynikami konkursu.
5. Uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.Laureaci Konkursu wyłonieni zostaną do dnia 10.06.2018 r. przez Komisję złożoną z przedstawicieli Organizatora.

2. Sposób powołania Komisji określa Organizator.
3. Decyzje Komisji są ostateczne.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem postu na Fanpage oraz wiadomości wysłanej na Facebooku.

5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.

6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator
2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych następujące ich dane osobowe: imię, nazwisko. W przypadku zwycięzców zbierane będą również: adres i telefon kontaktowy.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika lub jego przedstawicieli ustawowych zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Organizator Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych może zostać złożone w dowolnej formie na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu podawane są przez Uczestników dobrowolnie.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.